» SISIE - Regionet

» SISIE

Miejsca i Znaki Pamięci / Sites and Signs of Remembrance (2006-2008)

Thursday 30 July 2009 at 12:21 pm.

SISIE - Profil projektu

Projekt

SISIE is a »Learning Partnership« that bringing together groups from four different cities in Poland, the UK and Germany working on remembrance.

Partnerzy

» The European Reminiscence Network, London
» Interessengemeinschaft »13. Februar 1945« e.V. Dresden
» OWEN - Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie und Friedensförderung e.V., Berlin

Sponsorzy

» Program Grundvig, FRSE

Kordynacja

Michael Kimmig

Linki

» [regionet] sisie - EN, PL, DE
» [regionet] sisie poznan - EN, PL

Kontakt

Michael Kimmig Email

SISIE - Miejsca i Znaki Pamięci dla Pokoju, Demokracji i Pojednania jest finansowanym przez Unię Europejską „Partnerstwem Uczenia się“ zrzeszającym grupy z czterech różnych miast w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Projekt miał miejsce w latach 2006 – 2008, jakkolwiek partnerzy kontynuują swoją pracę.

SISIE – Sites and Signs of Remembrance for peace, democracy and reconciliation – is a European Union founded »Learning Partnership« bringing together groups from four different cities in Poland, the UK and Germany. SISIE was active between 2006 and 2008. Nevertheless, the partners will continue the work.

Nasze cele / Our Aims

Celami partnerstwa była wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie mówionej historii i pamięci oraz umożliwienie dorosłym sluchaczom (szczególnie osobom starszym) wyjazdu i poznania doświadczeń życiowych innych osób. Naszym celem było także zaangażowanie dorosłych słuchaczy w kreatywne odkrywanie pamięci osobistej i społeczności, i zgłębianie nowych sposobów ich wyrażania.

The aims of the partnership were to exchange knowledge and skill in oral history and reminiscence and to enable adult (and especially older adult) learners to travel and learn about the life experience of others. We also aimed to engage the adult learners in creative exploration of personal and community memory, and to explore new approaches to giving expression to these memories.

Zamiarem partnerstwa uczenia się było przekazanie wiedzy i doświadczeń związanych z historią, tożsamością i pamięcią w kontekście narodowym i społecznym uczestniczących grup. Intensywne spotkanie i aktywna praca nad projektem w ramach partnerstwa uczenia się uwrażliwiła uczestników na europejski wymiar tej tematyki i jej znaczenie dla demokracji i pokoju.

SISIE Meeting in Berlin 2006
SISIE Meeting in Berlin, January 2007

The learning partnership was intended to impart knowledge and experiences related to history, identity and remembrance within the national and social context of the participating groups. Intense encounter and active project work within the learning partnership have sensitized the participants to the European dimension of this topics and to their importance for democracy and peace.

Rezultaty / Results

Projekt wypromował nowe podejścia i metodologie w zakresie procesów uczenia się ustawicznego, w odniesieniu do przeżytych doświadczeń europejskiej historii, pamięci i reminiscencji. Obywatele w różnym wieku, z różnych środowisk społecznych i kulturowych w każdym z uczestniczących krajów byli zaproszeni do udziału w działaniach projektu: tworzenia mapy i dokumentowania miejsc i znaków pamięci, dyskusji na temat zmieniających się wydarzeń społecznych i politycznych w Europie jakich doświadczyli na własnej skórze i zajmowania się kreatywnymi sposobami odkrywania i dzielenia się własnymi wspomnieniami i wspomnieniami społeczności.

The project has promoted new approaches and methodologies in life long learning processes in relation to lived experience of European history, remembrance and reminiscence. Citizens of different ages, from diverse social and cultural backgrounds in each participating country were invited to participate in the project activities: mapping and documenting sites and signs of remembrance, discussing the changing social and political developments in Europe which they have lived through, and engaging in creative ways of exploring and sharing their own personal and community memories.

SISIE Impressions

Uczestnicy z krajów partnerskich odwiedzili pozostałe uczestniczące społeczności, poznając wzajemnie swoją historię i kulturę pamięci, i dyskutując na temat miejsc i znaków pamięci jakie są potrzebne do promowania demokracji, tolerancji i pojednania w Europie.

Learners from the partner countries have visited the other participating communities, learning about one another's history and culture of remembrance and discussing what sites and signs of remembrance are needed to promote democracy, tolerance and reconciliation in Europe.

Projekty lokalne / The local projects

W Wielkiej Brytanii nacisk został położony na pracę z osobami starszymi z mniejszości etnicznych i odkrywanie za pomocą kreatywnych reminiscencji ich historii życia. Po raz pierwszy powstały tam oryginalne sztuki teatralne (niektóre o charakterze międzypokoleniowym) służące jako medium do pokazania tych historii innym. Dla starszyzny z mniejszości etnicznych wyjazd do innych krajów w charakterze przedstawicieli Wielkiej Brytanii był pierwszym tego typu doświadczeniem, prowadzącym do wyższego poczucia własnej godności i poczucia bycia obywatelami Europy.

In the UK, the emphasis has been on work with ethnic minority elders, exploring their life histories through creative reminiscence. They have developed for the first time original pieces of theatre (some of them inter-generational in nature) through which to communicate these life stories to others. For these ethnic minority elders to travel as British representatives to other European countries was also a first-time experience and increased their self-respect and their sense of themselves as citizens of Europe.

Polski zespół skupił się na dwóch tematach historycznych (Poznański Czerwiec 1956 / PRL) i związaną z nimi kontrowersyjną pamięcią publiczną. Skoncentrowano się na szkole jako miejscu uczenia się, odkrywając szerokie spektrum podejścia artystycznego do historii tj. poprzez teatr, film, muzykę i pracę z pamięcią biograficzną.

The Polish project team focused on two different historical topics (Poznan uprising 1956 / socialist Poland) and on the controversial public remembrance connected to this. They concentrated on the school as a learning place, exploring a broad spectrum of artistic approaches to history such as theatre, film, music, and work with biographical memories.

W działaniach obu grup niemieckich nacisk był położony na interakcję zachodzącą pomiędzy różnymi aspektami publicznej kultury pamięci a indywidualnymi biografiami. Zgłębiane byłe symbole historyczne (podział Berlina / Drezno w czasie Narodowego Socjalizmu i II Wojny Światowej) i związane z nimi miejsca pamięci. Badano ich znaczenie dla obecnych wydarzeń społecznych, kulturowych i politycznych. Praca grupy berlińskiej skupiła się na historii jednego wybranego miejsca pamięci i związanych z nim doświadczeniach biograficznych. Lokalny projekt w Dreźnie był realizowany przez grupę wyraźnie międzypoleniową. Projekt odbywał się na poziomie teoretycznym (seminarium uniwersyteckie), badawczym (wywiady) i praktycznym – tu w postaci działań w kontekście pamięci lokalnej.

The activities of both of the German groups laid emphasis on the interaction between different aspects of a public culture of remembrance and individual biographies. Historical Symbols (division of Berlin / Dresden during National Socialism and WWII) and connected places of memory were explored. Their importance for present social, cultural and political developments was investigated. The Berlin work was focused on the history of one selected place of memory and the biographical experiences connected with it. The local Dresden project was carried out by a distinct intergenerational group. It was done on a theoretical (University seminar), explorative (interviews) and practical level - the latter with activities within the local remembrance context.

Michael Kimmig