» O Stowarzyszeniu - Memoria: Home

» O Stowarzyszeniu

Wednesday 21 October 2009 at 3:05 pm.

Witamy serdecznie na stronach naszego Stowarzyszenia regionet 

regionet - to ludzie, zajmujący się przede wszystkim edukacją międzykulturową i kulturalną, naukową współpracą między różnymi regionami, narodowościami oraz pracą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Członkami stowarzyszenia są trenerzy, nauczyciele, studenci, członkowie innych organizacji, jak również obcokrajowcy mieszkający w Polsce. Tworzymy również krąg sympatyków oraz współpracowników stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia stanowią m.in.:

  • » wspieranie i upowszechnianie nauczania oraz komunikacji międzykulturowej;
  • » wspieranie współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy kulturami;c)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • » przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, ksenofobii, rasizmu;
  • » promocja i organizacja wolontariatu;
  • » wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • » wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • » działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  • » wyrównywanie szans rodzin i osób;
  • » działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • » upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Projekty regionetu

Co roku organizujemy projekty edukacyjne dla kilkuset młodych ludzi i dorosłych, dotyczące przede wszystkim edukacji międzykulturowej i obywatelskiej.

Są to międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych w formie spotkań, warsztatów, podróży studyjnych, szkoleń dla liderów (nauczycieli i trenerów), pomagamy również w nawiązywaniu kontaktów interkulturalnych.